Този интернет сайт е създаден като част от дейностите по Проект № BG05SFOP001-2.009-0131, с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на общини Берковица и Годеч“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0131-C01/27.12.2018 г. с УО на ОПДУ с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд.

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР/БЕНЕФИЦИЕНТ: Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА: Община Берковица и Община Годеч

ОСНОВНА ЦЕЛ: Създаване и прилагане на ефективни модели за повишаване на участието на гражданското общество при формулирането, управлението и мониторинга на местната политика за развитие на туризма в общини Берковица и Годеч.

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ:

 • Разработване на ефективен модел за партньорско управление на местните политики свързани с туризма на територията на общини Берковица и Годеч, чрез включването и активното участие на заинтересованите страни – двете общински администрации, гражданско общество, бизнес и граждани в процесите на вземане на решения; посредством анализиране на настоящето състояние;
 • Постигане на открито и отговорно управление на местната политика за развитие на туризма чрез непрекъснат граждански мониторинг на дейността на консултативен съвет по туризма (КСТ) на територията на общини Берковица и Годеч;
 • Отправяне на препоръки за подобряване на процесите по вземане на решения, работата на отговорните лица и включване на гражданите при вземането на решения, изготвени въз основа на извършени проучвания и анализи; създаване на 2 бр. интернет сайта за постоянен достъп и обмяна на информация между заинтересованите страни, и непрекъснат граждански мониторинг; разпространение на добри практики.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

 1. Провеждане на проучване и анализ:
  • състояние и механизми на гражданско участие в провежданата политика за развитие на туризма в двете общини; анализ на заинтересованите страни на територията на общини Берковица и Годеч и тяхната готовност за участие в процесите на вземане на решение;
  • дейността на отговорните звена от администрацията и Консултативен съвет по туризма;
  • проучване на добри практики България в провеждани местни политики за развитие на туризма;
 2. Изготвяне на модел за гражданското участие в политиката за развитие на туризма в община Берковица и община Годеч с изведени конкретни препоръки, въз основа на резултатите от анализите.
 3. Разработване на механизъм за граждански мониторинг на местната политика за туризъм, основан на информационните технологии – създаване на 2 интернет сайт (subsite) като част от сайтовете на общински администрации Берковица и Годеч.
 4. Обмяна и пренасяне на добри практики за партньорско управление.
 5. Дейности за повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие – организиране и провеждане на информационни срещи за информиране на заинтересованите страни, работни групи, обществени обсъждания и конференция.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 51 440,00 лева, от които 43 724,00 лева от Европейския социален фонд и 7 716,00 национално съфинансиране

 

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 9 месеца - 27.12.2018 г. – 27.09.2019 г.